Trakya ve Balkanlarda Bektaşilik

2014-05-15 00:52:00

Trakya ve Balkanlarda Bektaşilik Hazırlayan: Refik Engin (Tekirdağ Kılavuzlu Köyü) Günümüzde Trakya'da ehl-i beyte bağlı tarikatları ikiye ayırabiliriz : Bunlardan biri Balım Sultan evveli Bektaşi erkânına bağlı olan ocaklar ile Balım Sultan erkanına bağlı olanlardır. Balım Sultan evveli Bektaşi erkanı uygulayan , Trakya'daki Ehli Beyt tarikatları şunlardır: Seyyid Ali Sultan erkanı uygulayan Kızıl Deli Bektaşileri ve aynı tarikatın evladiye kolu olan , Ali Koç Baba Bektaşileridir. Otman Baba ve Akyazılı Sultan Bektaşileri Trakya'da Babailer olarak bilinmektedirler. Trakya ve Balkanlarda Hacı Bektaşi Veli sonrası Bektaşiler: Seyyid Ali Kızıldeli Sultan yolu erkanına bağlı olan Er oğulları. Bu topluma verilen bu ad'a sadece...... ...Kaynak : urumeli.blogcu.com Devamı

Ferman(*)

2014-05-15 00:46:00
Ferman(*) |  görsel 1

  Karamanoğlu Mehmed Bey’in 737 yıl önce yayınladığı  fermânı,her 13 Mayıs günü hatırlarız.Zâten  kendiliğimizden hatırlamasak bile,devlet ricâlinden yâhut akademik ünvanlı ‘’bilge kişiler’’(!) sâyesinde mutlaka haberdar ediliriz.Söz konusu zevata göre de Türkçe çok, ama çok önemlidir(!) ve mutlaka her 13 Mayıs’da bu konuda   bir iki lâf söylemeyi âdet edinmişlerdir.Karamanoğlu’nun fermânından ve dilimizin ne kadar güzel olduğundan,korunması gerektiğinden dem vurur ve bir sene sonrasını beklerler.Yeni senenin ‘’Dil Bayramı’’nda ise aynı terânenin tekrarlanması,şarttır.İşte bu iki dil bayramı arasında ‘’tarzanca’’ konuşmayı,yazmayı,Türkçe’nin nâmusunu kirletmeyi,  utanıp sıkılmaksızın sürdürürler. Böyle söylediğimize bakmayın,yalnız iki bayram arasında değil; aslında dil bayramını kutlarken de gene ne idiğü belirsiz;’’nesebi gayr-ı sahih’’/o kekeme,yarım yamalak ve sel’li-sal’lı-süreç’li/ uydurma kelimelerle konuşurlar ve yazarlar.Türkçe’yi katledenler sanki göze görünmez,ele geçmez cin tâifesi türünden mahlûklar zannedersiniz.Halbuki Türk Dili’nin fazîletlerinden söz etmekte ağzını açmamaya mahkûm edilmesi gerekenler,en başta bunlardır.Çünkü ‘’Dil Cinâyetleri’nin serî kâtilleri’’,bu kuru kalabalıktır. * İyi ki İbn-i Bibi,’’Al Avâmir’-ül Alâiye’’ isimli Farsça eseri yazmış da,Karamanoğlu Mehmed Bey’in fermânının varlığı isbatlanıyor.Aksi takdirde rivâyetten öteye ge&c... Devamı

Kandiller Kandil Olsun!

2014-05-02 03:19:00
Kandiller Kandil Olsun! |  görsel 1

http://www.dertlidolap.com/kandiller-kandil-olsun/ (…“Ey! Evvel de benim, Âhir de … Zâhir de benim, Bâtın da” buyuran Yüce Allah’ımız! Biz, senin adını andığımız, sana ibâdet ettiğimiz mâbetleri, dergâhları böyle aydınlatarak süslediğimiz gibi, zâhirimizi de bu sâyede kafa gözlerimizle görmüş oluyoruz. Ama Gönül Gözlerimiz ancak ve ancak senin Nûr’un olan İlahi Kandil’le görebilir. Sana, şu yaşama lûtfuna eriştirdiğin, mübârek gece hürmetine yalvarıyor ve el açıp, gözyaşlarıyla abdest alarak diyoruz ki: Madem ki “kalp, nazargâh-ı ilâhidir” buyurmuşsun … Ve mâdem ki biz, sana asıl gönüllerimizden, kalplerimizden ibâret mâbetlerde ibâdet ediyoruz; öyleyse,kalplerimizdeki Nûr-ı Muhammedî Kandili’ni uyandır ve içimizi aydınlat Yâ Rabbi!) –Rıza Tekin UĞUREL– Devamı

Vakit hâlâ erken

2014-04-18 01:07:00
Vakit hâlâ erken |  görsel 1

Bir sürü zor sualin cevâbını şu daracık aklımla arayacağıma, aynı aklı, hayâtı baştanbaşa zekât olan bir “akıl sâhibi” aramakta kullansaydım, demeyesin;vakit, hâlâ erken sayılır.           --DAVULCU-- Devamı

Soykırım-12

2014-04-16 03:36:00
Soykırım-12 |  görsel 1

http://www.dertlidolap.com/soykirim-12/ (...Bir kısım Ermeni târihçisi, ırklarının başlangıcı olarak Hazret-i Nuh’un oğlu Yâfes’i gösterirken, bir kısmı da târihlerini Bâbil Kulesi’nin yıkılışıyla başlatmaktadırlar. Ve böylece ortaya Ermenilerin ceddi olarak hayâlî bir ‘’Hayk’’ çıkıyor. Hâlbuki? Bu hususta –kendisi de bir Ermeni olan—Dagavaryan şöyle demektedir:   (Millî müverrihlerimiz Agatangelos’tan başlayarak Kitab-ı Mukaddes’deki Togarma âilesi ve Askanaz kelimelerini ırkımıza izâfe etmişlerdir. Hâlbuki Togarma, Ermenistan’ın güney doğusunda ayrı bir kıt’adır. Askanaz,İşkuza dediğimiz bir İskit Hükûmeti idi.Ecdâdımız Kitab-ı Mukaddes’de kendilerine bir menşe’ –kök—bulmak için komşuları olan ‘’kitâb-ı tekvîn’ül-mahlûkattaki’’ Askanaz ve Torgama’ları ileri sürmüşler ve Ermeniler’in de bu iki komşu unsurdan başka menşe’leri olamaz diyerek Hayk’ı Torkom’un oğlu saymışlardır.   Horenli Movses ve onunla berâber diğer Ermeni târihçilerinin,Ermeniler’in kökünü Yafes’e bağlamalarının ve Hayk efsânesinin ve bundan gelen hayâlî krallar silsilesinin hiçbir ilmî kıymeti olmadığı,mütâlâa ve tedkîke –araştırmaya—değer bir mevzû bulunmadığıdır.(devamı için) Lütfen üstteki linke tıklayınız: Devamı

Soykırım-11

2014-04-12 10:41:00
Soykırım-11 |  görsel 1

http://www.dertlidolap.com/soykirim-11/   Esat URAS, Ermeni yazarların Ermeni târihi hakkındaki tespitlerini naklediyor: Basmacıyan(11):’’Ermenistan’ın ve Ermenilerin aslı,târihi çok karanlıktır.Burası,çok eski zamanlarda Pamir yaylalarından,Hindukuş’tan gelen muhâcirler tarafından iskân edilmiştir.Romalılar,Yunanlılar,İranlılar ve bütün milletler gibi Ermenilerin esâtirî kahramanları vardır.Menşe’leri hakkında vâzıh,sarih mâlûmâta sâhip bulunmayan millî müverrihler,bunun yerine esâtirî kahramanlar ikame etmişlerdir’’ –Ermenilerin kökleri hakkında açık ve net bilgiye sâhip bulunmayan Ermeni asıllı târihçiler,gerçek şahsiyetler yerine masal kahramanlarını kaleme aldıkları Ermeni târihine yerleştirmişlerdir--diyor.)   Kevork Aslan(12):’’Movses Horen’den bahsederken...(Devamı için tıklayınız:dertlidolap.com) Devamı

Notlar-6

2014-04-09 01:36:00
Notlar-6 |  görsel 1

http://www.dertlidolap.com/tarihten-notlar-6/ *   (…Karakin Pastırmacıyan, Erzurum’da doğmuş, İkinci Meşrutiyet döneminde Erzurum milletvekili olarak meclise girmiş, Birinci Dünya Savaşı sırasında imparatorluğa ihânet ederek Ruslar’la işbirliğine girmişti. Pastırmacıyan, Rus birliklerine katılarak Doğu’da işlenen Ermeni vahşetinin tertipçileri arasında yer aldı. Ermeniler, târihî vesîkaları değiştirmekte mâhir olmuşlardı. Kendi yaptıkları katliamları Müslümanlara mâl etmekten çekinmiyorlardı. Hürriyet Gazetesi’nde çıkan bir haberde ise, yıllardır tüm dünyâya Türkler’in katlettiği Ermeniler’e âit olduğu söylenen fotoğrafın, sözde katliamdan yıllarca önce yaşamış bir Rus ressamının eseri olduğunun ortaya çıktığı bildiriliyordu. Haberde,(Ermenilerin birçok soykırım belgesinde başköşede sergilenen ve son olarak da New York’da Ellis İsland Müzesi’nde sergilenen ’Türkler tarafından katledilmiş Ermeniler’’ fotoğrafının orijinal tablosu, Moskova Tzetyaov Galerisi’nde teşhir ediliyor. Yağlıboya tablo, 19’uncu yüzyılda yaşamış Rus ressam Vasiliy Vereşçagin imzâsını taşıyor. Vereşçagin’in ‘’Savaşın Sonuçları’’ adını verdiği tablo, Ermenilerin sözde soykırım yapıldığı yıl olarak gösterdiği 1915’ten 44 yıl önce 1871 yılında yapılmış. Zâten Rus ressamın 1842-1904 yılları arasında yaşadığı düşünülünce, bunun 1915’ten sonra yapılmış olması mümkün değil) deniyordu.(*) ------------- (*)Palavra Ortaya Çıktı, Doğan ULUÇ, Nerdun Hacıoğlu, Hürriyet Gazetesi, 11 Kasım 1997. ... Devamı

Dikkat

2014-04-08 09:05:00

...Kaynak : biiznillah.blogcu.com Devamı

Soykırım-10

2014-04-07 23:17:00
Soykırım-10 |  görsel 1

http://www.dertlidolap.com/soykirim-10/ Esat URAS,’’Hıstoire de Peuple Armenian) isimli J.De Morgan’ın eserinden naklen şunları yazıyor: (Hepsi papaz olan bu memleket müverrihlerinin -–yâni Ermeni târihçilerin—milletlerinin aslını Kitâb-ı Mukaddes an’anelerine bağlamak için ne kadar uğraşmış, Hayk neslini bunlara yaklaştırmak maksadıyla eski rivâyet ve an’aneleri ne kadar tahrif etmiş olduklarını görüyoruz. Bu hareket, yalnız târihî vak’alar hakkında değil, hükümdar âileleri için de böyledir.)   (Ermeniler’in ecdâdı hakkında ne târihî ve ne de rivâyet kabîlinden bir mâlûmat yoktur. Hrıstiyanlığı kabullerinden sonra, Hayk’ın Nuh ile karabeti –-yakınlığı, akrabâlığı—meydana çıkarılmıştır. Bunun, Nûh’un oğlu Yâsef’in torunlarından Torgama’dan çıkmış olduğu farz edildi. Çünkü eski müverrihlerden bâzıları Yahudi müellefâtında zikredilmiş olan Togarma ismini, Ermenistan’ın bir kısmı; Torkom âilesi, soyu, milleti şeklinde gösterdiler. Bu tertibi ilk defâ yapan, Horen’li Movses’dir.)(7) (Kitâb-ı Mukaddes’de Tiras yoktur. Ermeniler, Gomer ile Torkom arasına bunu koymuşlar ve Nuh ile Hayk arasında, bu adamı sokmak sûretiyle, bir râbıta –-bağlantı—tesis etmişlerdir.)(8)   (Mar İpas’ın Nineva hazînelerindeki araştırmaları, Horen’li Movses’in uydurmasıdır. Ermeni müverrihinin bütün naklettikleri, bir efsânenin karakterlerini gösteriyor. Şarklıların gurûrunu okşadığı için,bu rivâyetler, Horen’li Movses ve buna imtisâlen bütün Ermeni müverrihleri tarafından kabul edilmiştir..)(9) &n... Devamı

Notlar-5

2014-04-07 10:14:00

‘’VII. Ve VIII. Asırlarda, Türk siyâsî hâkimiyeti altında yaşamakla berâber, Türklerle münâsebetleri nispeten mahdut olan Ermeniler kendi iktisâdî mefaatlerini daha iyi temin maksadıyla bu münâsebetleri ilerlettiler ve din müstesnâ olman üzere, diğer hususlarda âdeta Türk harsını benimsediler. Türk idâresi onların dinî hürriyetlerini ve iktisâdî inkişaflarını temin ediyordu.’’ M.de Morgan’ın tamâmiyle garazkârâne mahiyette olan ‘’Ermeni Târihi’’nde bile, Ermenilerin gerek Osmanlı memleketlerinde gerek İran’da iktisâden kazandıkları yer ve onu temine sebep olan Türk hoşgörürlüğü zımnen îtiraf olunmuştur. Fâtih’in Ermeni patrikliğini ihdas ve İstanbul’a Ermeni muhâcirler celb etmesi, Yavuz Sultan Selim’in Tebriz’den Ermeni san’atkârları getirtmesi, Safevî hükümdarı Şah Abbas’ın Ermeniler için Yeni Gulfa’yı tesis etmesi inkâr olunamayacak târihî hakîkatlerdendir.(De Morgan, Ermeni Târihi, s.290)’’(5)(Neşide KEREM, sayfa 15)(*) -------------- (*)Mehmed Fuad Köprülü,Edebiyat Araştırmaları (Türk Edebiyatının Ermeni Edebiyatına Tesiri,s.251-253,254,257,258,Türk Târih Kurumu Basımevi,Ankara,1966. Devamı